Med næbbet over kors
af Klaus Malling Olsen
(Fugle, 3:1986, pp. 16-17. Dansk Ornitologisk Forening. 1986)
 

Indledning

 
Korsnæb er kraftige, ret korthalede finker med store hoveder. I Danmark træffes tre arter. 
Mest almindelig er Lille Korsnæb, der yngler regelmæssigt, om vinteren som arten har for vane. Derfor kan invasioner af Lille Korsnæb starte på helt andre tidspunkter end invasioner af andre arter, og store invasioner af Lille Korsnæb starter typisk med flokke allerede fra juli. Lille Korsnæbs hovedføde er frø af rødgran.
Stor Korsnæb træffes herhjemme som invasionsfugl fra nord, i stærkt vekslende antal fra år til år. Visse år udebliver arten på det nærmeste, andre år er den fuldt så almindelig som Lille Korsnæb. Det er typisk, at Stor Korsnæb først træffes i Danmark fra omkring begyndelsen af oktober. Flokke af arten ses altså ikke sensommer og tidligt om efteråret som Lille Korsnæb. Hovedføden udgøres af frø af fyr.
Hvidvinget Korsnæb ses meget fåtalligt, og akkurat årligt. Visse år ses dog småflokke i forbindelse med mindre invasioner. Den kan da både ses med Lille Korsnæb eller alene, i reglen enkeltvis eller nogle få sammen. Hovedføden udgøres af frø af lærk.
 
 
Indledning

Stor & Lille Korsnæb

Hvidvinget Korsnæb Forvekslinger
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Figur 7