SU-liste
Generelt
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnappere Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
Alle, der interesserer sig for at kigge på fugle i naturen, har prøvet at se en fugl, som man er lidt eller meget i tvivl om, hvad det er for en art.
Når man skal viderebringe sin observation til andre, er man nødt til at have en vis vægt bag sin bestemmelse, især hvis det drejer sig om sjælden art. Tidligere, dvs. i første halvdel af det 20'ende århundrede, var den eneste accepterede dokumentation for en sjælden fugl, at man havde den i hånden eller med andre ord: ... at fuglen var dræbt, så man kunne vise den frem.
Kan man forestille sig en mere paradoks måde at bevise eksistensen af en sjælden fugl end ved at "udrydde" den ??
Idag har vi heldigvis andre og betydeligt mere humane metoder. Et yderst vigtig element er den efterhånden særdeles fyldige håndbogslitteratur, der findes  -  ikke bare oversigter over store områders, f.eks. verdensdeles, fugle-fauna, men også oversigter over enkelte landes eller lokaliteters fugle, samt som det forholdsvis nye skud på stammen en lang række monografier over enkelte arter, familier eller grupper af fugle.
Som en yderligere hjælp ved bestemmelsen af sjældne  -  og dermed ofte svært bestemmelige fugle   -  oprettede DOF i 1961 et udvalg, Sjældenhedsudvalget - i daglig tale bare "SU". Herefter kunne / skulle man hver gang, man så en meget sjælden art, lave en beskrivelse af sin observation, som man så indsendte til SU, der herefter vurderede, om beskrivelsen kunne godtgøre, at der vitterligt var tale om den art, som man selv mente.
For at begrænse antallet af indsendte beskrivelser, lavede SU en liste over arter, der skulle beskrives, SU-listen. Som hovedreglen indeholder listen kun fugle, der er observeret mindst én gang i Danmark.
Denne liste bliver med jævne mellemrum revideret. Revision af listen kan skyldes flere ting :
Årsag Revision Eksempel
Observation af en art, der ikke tidligere er set i Danmark, godkendes Arten sættes på SU-listen
To racer af en art bliver "forfremmet" til to arter Arten sættes på SU-listen Krikand til Krikand og Amerikansk krikand
En tidligere almindelig art kan blive så sjælden, at man mener, at en beskrivelse og godkendelse er hensigtsmæssig Arten sættes på SU-listen Urfugl
En art kan blive så "almindelig", at SU mener, at dens forekomst er veldokumenteret og ikke behøver yderligere dokumentation Arten slettes af SU-listen Amerikansk krikand
En tidligere forkastet observation bliver revurderet og godkendt. Såfremt det drejer sig om den første/eneste observation af arten Arten sættes på SU-listen Eleonorafalk
En tidligere godkendt observation bliver revurderet og forkastet. Såfremt det drejer sig om den første/eneste observation af arten  Arten slettes af SU-listen Alaskaryle
I tidernes løb har man set en del eksempler på, at det siddende SU-udvalg har haft en anden indstilling end tidligere udvalg, hvilket har resulteret i, at nogle arter har levet en lidt "omtumlet" tilværelse, hvor de skiftevis har været på og af SU-listen. Det er f.eks. set ved Islom, Topskarv, Sodfarvet skråpe, Almindelig skråpe, Lille og Stor stormsvale, Skestork, Hvidvinget måge o.fl.a.
Listens overskuelighed lider selvfølgelig under denne form for inkonsekvens. På samme måde forplumrer det billedet, at man for nogle arters vedkommende har eller har haft forskellige lister for forskellige områder i landet, ved at nogle arter skal indrapporteres ved "unormal" forekomst, som f.eks. * udenfor det primære (yngle-)område, * udenfor normal tid (sommergæst, der er i landet om vinteren), * ved ekstreme antal eller * ved yngleforekomst af ellers ikke-ynglende art
SU-listen er fra tid til anden blevet offentliggjort i DOF's tidsskrifter, hvor den kan findes følgende steder :
DOFT, hft. 3, 64. årg., 1970, p. 132 DOFT, hft. 3-4, 68. årg., 1974, p. 138 DOFT, hft. 3-4, 74. årg., 1980, p. 128 DOFT, hft. 4, 91. årg., 1997, p. 135
DOFT, hft. 3-4, 66. årg., 1972, p. 124 DOFT, hft. 3-4, 70. årg., 1976, p. 133 DOF-Nyt nr. 3, 1991, p. VIII
Siden 1997 er listen kun offentliggjort på DOF's hjemmeside, hvor den kan ses  her  (- det kniber desværre med at holde listen opdateret !!)
Fra ca. 1997 har SU fulgt en fælles standard, AERC-standarden, for sjældne fugle, dvs. at arterne er blevet inddelt i kategorier, alt efter deres optræden. Kategorierne er :
Kategori Definition Eksempler
A Arten betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden d. 01.01.1950 Vibe, Amerikansk pibeand
B Arten betragtes som spontant optrædende, men er kun truffet før d. 01.01.1950 Kravetrappe (?)
C Arten er udsat eller undsluppen men har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand herhjemme eller i udlandet Fasan, Nilgås
D Arten optræder ikke spontant, fordi det betragtes som overvejende sandsynligt, at den er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde optræder unaturligt her i landet Kalkungrib
E Arten er med sikkerhed undsluppet fra fangeskab eller optræder kun unaturligt her i landet Rüppelsgrib, rovfugle med strop