Feltbestemmelse af Hvidbrynet Løvsanger, Fuglekongesanger, Brun Løvsanger og Schwarz' Løvsanger
af Klaus Malling Olsen
(DOFT, 1989:1-2, pp. 1-5. Dansk Ornitologisk Forening. 1989)
 

Indledning

 
Der registreres regelmæssigt asiatiske Phylloscopus-sangere i Vesteuropa. Dette øger behovet for viden om disse sangeres feltkendetegn. Der er i de senere år fremkommet en del udenlandsk litteratur om feltbestemmelse - herunder stemmeoptagelser - som føjer ny vigtig viden til de gængse felthåndbøgers. Hertil kommer flere danske ornitologers erfaringer med disse arter både i ind- og udland. De fire sangere, som her beskrives, er således fra flere synsvinkler aktuelle.
Fire asiatiske Phylloscopus-sangere - Hvidbrynet Løvsanger, Fuglekongesanger, Brun Løvsanger og Schwarz' Løvsanger - er i de senere år stadigt hyppigere observeret på efterårstræk i Vesteuropa. lagttagelserne ligger fra september til et stykke ind i november, og særligt mange sås i hele Vesteuropa i det sene efterår 1987, hvor østlige vinde dominerede. Her var der flere steder mulighed for at observere disse ellers så udprægede »fuglestationsarter« i felten, og det er bl.a. erfaringer fra dette år, der ligger til grund for denne artikel. Jeg har også set arterne i Indien, Thailand og Nepal i vinteren 1978/79, og et par gange i Danmark og Sverige. Desuden er relevant litteratur gennemgået (se listen sidst i artiklen), og fotos og skindlagte fugle er studeret. Givende diskussioner er foretaget med en række ornitologer.
Denne artikel omhandler feltbestemmelse af de fire nævnte arter. Desuden omtales Fuglekonge Regulus regulus og Gransanger Phylloscopus collybita - de arter, som giver størst muligheder for forveksling. For adskillelse fra øvrige sangere, samt Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapillus, henvises til bestemmelseslitteraturen.
Fuglekongesangerens optræden i Danmark er tidligere omtalt af Lyngs & Rabøl (1983). For arternes øvrige optræden i Danmark henvises til rapporterne fra Sjældenhedsudvalget, der regelmæssigt publiceres i DOFT.
Følgende takkes varmt for givende diskussioner, brevveksling, udlån af fotos m.m.: Arnoud B. van den Berg, John Faldborg, Knud Falk, Tommy Jensen, Stig Jensen, Michael Fink Jørgensen, Henrik Kisbye, Nils Kjellen, Peter Lyngs, Killian Mullarney, Brian Rasmussen, Lars Svensson, Ola Svensson, Rasmus Turin, Oluf Lou og Göran Walinder. En stor tak rettes desuden til personalet på Zoologisk Museum, København, for adgang til skindsamlingerne, samt til Carl Christian Tofte for udarbejdelse af den planche, der ledsager artiklen.
 
 
Indledning Gransanger Gransanger, tristis Hvidbrynet Løvsanger Hvidbrynet Løvsanger, humei
Fuglekonge Fuglekongesanger Brun Løvsanger Schwarz' Løvsanger Litteratur
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10