Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Ringmærkning og genmelding
Som sagt blev Sløruglerne ringmærket i årene 1934-1996. Fig. 1 viser fordelingen af ringmærkninger og genmeldinger gennem denne årrække. Kurven er kumulativ, dvs. at for hvert år viser den, hvor stor en del af Sløruglerne, der er ringmærket og genmeldt indtil (og med) dette år.
Fig. 1 viser, at ringmærkningsaktiviteten i princippet kan inddeles i 5-årsperioder, således at der i starten var en periode med mange ringmærkninger (ultimo 30'erne), dernæst få (primo 40'erne), mange (ult. 40'erne + pri. 50'erne), få (ult. 50'erne), mange (pri. + ult. 60'erne), få (pri. 70'erne), mange (ult. 70'erne) og derefter en længere periode med få ringmærkninger (pri. 80'erne, ult. 80'erne + pri. 90'erne). Kurven over genmeldinger følger stor set kurven over ringmærkninger, men er, nøjagtigt som man ville forvente det, lidt forskudt i forhold til denne. Som regel vil der jo gå mindst 1 - flere måneder/år, fra man ringmærker en fugl, til den bliver genfundet/genmeldt.
Af fig. 2 fremgår det tydeligt, at langt den største ringmærkningsaktivitet, 86.5%, foregår i sommerperioden, maj-august, hvilket hænger sammen med, at det netop på dette tidspunkt er de nye unger i den optimale alder til at ringmærkes, dvs. 1-2 måneder. For genmeldingerne er billedet et helt andet. I de fire 'ringmærkningsmåneder' sker kun 17.6% af genmeldingerne. Derimod sker de fleste genmeldinger i vintermånederne, november-februar, 48.2%, hvilket hænger sammen med den store dødelighed, der er hos Slørugler om vinteren (se afsnittet om dødelighed).
 
Fig. 1 Fig. 2
 
Indledning Ringmærkning og genmelding Ringmærkningsalder
Ringmærknings- og genmeldingsområde Genmeldingsårsager Genmeldinger
Trækretning og -afstand Levetid/dødelighed Afslutning